Aziatischehorecabanen.nl maakt gebruik van cookies. Hier vindt u meer informatie.

Hoofd bediening (AHB)

 

Functieomschrijving

Het hoofd bediening komt voornamelijk voor in het grotere reguliere bedrijf waar gerechten en dranken worden geserveerd. Hij/zij stuurt de medewerkers bediening aan via tussenchefs waarbij de focus ligt op kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen (normkosten/-uren, efficiency-verbetering, formuleren en uitdragen richtlijnen) en het genereren van stuurinformatie ten behoeve van management. Hij/zij is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de serviceverlening en advisering van gasten in alle fasen van het verblijf in het restaurant.

Organisatie

 • direct leidinggevende: niet-vakinhoudelijk leidinggevende
 • geeft leiding aan: 75 tot 150 (parttime) medewerkers
   

Omschrijving werkzaamheden Hoofd bediening

Personeelsmanagement: 

 • fiatteren van voorstellen voor opleidingen, promotie of ontslag; 
 • beoordelen/stimuleren van directe medewerkers, voeren van functioneringsgesprekken, maken van ontwikkelafspraken; 
 • vaststellen van de wenselijke kwalitatieve en kwantitatieve formatie; 
 • verzorgen van c.q. toezien op het personeelsbeheer.

Rapportage en verantwoording:

 • zorg dragen voor een adequate administratie en het leveren van de vereiste gegevens en (management)rapportages; 
 • bewaken dat de voorschriften t.a.v. AO/IC en rapportage worden opgevolgd; 
 • toelichten en verantwoorden van resultaten, afwijkingen en activiteiten ter verbetering. 

Optimalisatie processen en dienstverlening:

 • in kaart brengen structurele knelpunten (mede op basis van input medewerkers); 
 • initiëren en ontwikkelen activiteiten, vaststellen van acties/reclames (in samenspraak met leveranciers); 
 • evalueren van de werkprocessen en procedures, analyseren van onvolkomenheden, etc.; 
 • adviseren t.a.v. de inrichting van de afdeling en verbetering van bestaande systemen en procedures; 
 • na goedkeuring, implementeren van verbeteringen/aanpassingen. 

Bediening en begeleiding gasten:

 • toezien op de voortgang/uitvoeringskwaliteit van werkzaamheden; 
 • afstemmen van operationele zaken binnen de teams, bespreken van knelpunten, bepalen van oplossingen, te nemen maatregelen e.d.; 
 • verzorgen van de noodzakelijke afstemming van processen en knelpunten tussen disciplines; 
 • (laten) bewaken en uitdragen van interne procedures en externe regelgeving binnen de vastgestelde kaders;
 • toezien op de naleving van de voorschriften op het gebied van veiligheid, Arbo-, HACCP en werk- en presentatiemethoden (huisstijl). 

Jaarplan bediening:

 • opstellen van een jaarlijks afdelingsplan met budget, trends in de markt e.d.; 
 • bespreken/toelichten van plannen t.b.v. verkrijging van acceptatie; 
 • uitwerken van goedgekeurd plan in acties en andere activiteiten.

   

Functieprofiel

 • MBO niveau 4/HBO werk- en denkniveau; 
 • inzicht in de (wettelijke) voorschriften op het gebied van veiligheid en (sociale) hygiëne; 
 • kennis van de bedrijfsregels en kaders van de bedrijfsformule; 
 • is hoffelijk, voorkomend en welgemanierd naar anderen; 
 • vermijdt uitspraken als ‘nee, dat kan niet’ of ‘het is druk’ zonder uitleg; 
 • biedt ook ongevraagd extra service; 
 • onderzoekt hoe gasten adequaat en optimaal te helpen; 
 • geeft medewerkers taken passend bij hun kwaliteit of ontwikkeling(snoodzaak); 
 • weet wanneer anderen benaderd moeten worden om draagvlak te krijgen; 
 • geeft zonder aarzeling de eigen mening en onderbouwt deze met feiten en argumenten; 
 • bakent zaken af in benodigde tijd, middelen en mensen; 
 • voorziet knelpunten en neemt actie; 
 • schept randvoorwaarden om zaken gedaan te krijgen. presenteert zich naar gasten/externen in lijn met het imago van het bedrijf komt goed over bij anderen; 
 • streeft het handelen volgens de goede manieren altijd na. corrigeert direct als niet aan de eisen wordt voldaan;
 • vraagt terugkoppeling van gasten over kwaliteit en service; 
 • komt met voorstellen om zaken beter te doen.

 

 

 

 

 

 

 

Bron: referentiefuncties horeca

Error loading MacroEngine script (file: /Widgets/FunctieVacatures.cshtml)